Werk in uitvoering : houtoogst boswachterij Veenhuizen

Vanaf 10 augustus start Staatsbosbeheer met de houtoogstwerkzaamheden in de boswachterij Veenhuizen.

Door houtoogst draagt Staatsbosbeheer jaarlijks bij aan de Nederlandse houtbehoefte. Ook in de boswachterij Veenhuizen wordt er dit jaar hout geoogst.

Het hout komt uit dunningen en uit kleine kaalslagen van maximaal een halve hectare groot. Aangewezen bomen worden gekapt. Bomen die blijven staan krijgen hierdoor meer ruimte en kunnen een betere kroon ontwikkelen. De open plekken zullen door natuurlijke verjonging of aanplant van bomen weer worden gevuld door een nieuwe generatie bos.

Ook worden er dode fijnsparren en lariksen gekapt. Deze zijn door bepaalde insecten aangetast. Hierdoor kunnen deze insecten, letterzetter en lariks bastkever, zich massaal ontwikkelen waardoor er meer fijnsparren en lariksen worden aangetast.

Op plekken waar het geen kwaad kan blijven ook dode bomen staan ter verhoging van de natuurwaarden. Dode bomen zijn ook belangrijk voor andere insecten, paddenstoelen en vogels die er insectenlarven vinden of er in broeden.

Tijdens de werkzaamheden wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden.

Het werk wordt voornamelijk uitgevoerd door houtoogstmachines die weinig geluid produceren en zorgvuldig werken. Vanuit het bos wordt het hout naar centrale plekken gereden. Vanaf die locaties wordt het hout afgevoerd.

Houtoogst in relatie met tot Fochteloërveen

Aan de randzone met het Fochteloërveen worden stukken bos gekapt als maatregel tegen verdroging door verdamping van water door naaldbomen.

Door het dempen van sloten wordt de waterstand meer aangepast op het hoogveengebied. Ook komt er een visueel fraaiere en natuurlijke overgang tussen bos en hoogveen. Delen zullen worden omgevormd naar heide/veen en naar bos met inlandse soorten.

Het Fochteloërveen is een internationaal belangrijk N2000 gebied waar ontwikkeling van hoogveen, met bijbehorende planten en dieren, een belangrijke doel is. 

In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn hier afspraken over gemaakt. Door het kappen van stukken bos en dempen van sloten wordt de waterstand voor de ontwikkeling van hoogveen verbetert.

De werkzaamheden zullen enkele weken duren waardoor er overlast voor bezoekers kan ontstaan.